ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН zlatnaribka.com

 

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата www.zlatnaribka.com

2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща

3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Мястото ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

4. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.zlatnaribka.com , който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.

 

ІІ. СОБСТВЕНИК, АВТОРСКИ ПРАВА

 

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:

1.1. Собственик на електронния магазин и търговска  марка zlatnaribka . com e фирма Мястото ООД Пловдив 4000, ул. Ангел Кънчев 11, BG 160130622, info@zlatnaribka.com

1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма, с която имаме сключен договор за доставки с наложен платеж.

1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

2. В съдържанието на електронния магазин Zlatnaribka . com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на Мястото ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин   zlatnaribka.com единствено за персонална употреба.

3. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин zlatnaribka.com става чрез неговия IP адрес.

 

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

 

1. Пазаруването чрез електронния магазин zlatnaribka . com се извършва по няколко начина

1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия

1.2 Пазаруване без регистрация. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка

1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж.

1.4 Закупуването на продуктите директно от адрес гр. Пловдив ул. Свети Климент 6

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин zlatnaribka . com получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право:

2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин zlatnaribka.com по реда и условията, посочени в него.

2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

3. Потребителят е длъжен:

3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.

3.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от Мястото  ООД продукти и услуги.

3.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

3.5. Да уведомява незабавно   Мястото ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

3.6. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Електронният магазин zlatnaribka.com има право:

4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случайzlatnaribka . com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.

4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин zlatnaribka .com . Те остават собственост на Мястото ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

4.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  www.zlatnaribka.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Мястото  ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5. Електронният магазин zlatnaribka.com:

5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазинzlatnaribka.com . Ако в резултат на ползване на електронния магазин zlatnaribka.com , на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин zlatnaribka.com

5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.zlatnaribka.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Мястото ООД.

 

V.  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца Мястото ООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail, форма за обратна връзка и адрес за кореспонденция.В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.

На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Списък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове,органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца, е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg.

За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, посредством следната електронна връзка:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ СТРАНИ И ПАРТНЬОРИ НА САЙТА

 

1. За да функционира правилно нашият уеб сайт и за да повишаваме качеството на обслужване и предлагани продукти, ние използваме следните програмни решения, които биха могли да получа достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя в нашата уеб страница без това да ви идентифицира като физическо лице: Quick Checkout, DiscountOnNextPurchase 2.2.4, Mailchimp Integration Pro, Google Analytics, Google Adwords, Mailchimp, Criteo, Viber, Allterco, Facebook, Instagram​, Messenger - facebook.

2. Електронният магазин zlatnaribka.com както и повечето сайтове автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп.

3. Хипервръзки

Мястото ООД не поема никаква отговорност за   съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

VII. СТОКИ

 

1. Продаваните стоки са собственост на Мястото ООД

2. Клиентът вижда в сайта zlatnaribka . com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи клиент да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона

 

VIII. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

1. Доставката на продукти с обща стойност над 79 лв. е за сметка на zlatnaribka . com

2. Цената за доставка на поръчки под 79  лв. е 4.00 лв със Спиди и Еконт и 3.00 лв до АПС на BOX NOW, независимо от броя на поръчаните продукти. Стандартно се използва услуга експресна доставка за следващия работен ден. Експресна доставка се извършва за населени места, описани в сайта на куриерската фирма „Спиди” на адрес www.speedy.bg

3. Изисквания за доставки с фиксиран час се заплащат 2.40 лв. за пратки до 5 кг. Фиксираният час се тълкува +/- 15 минути. Първият възможен час за фиксиран час е 10 часа, крайният час е 16.30 часа

4. Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на потребителя. Представител на електронния магазин zlatnaribka.com се свързва по телефона с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на деня и часа за доставка в работно време. 

5. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

6. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. Фирма Мястото ООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма.

7. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

8. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

9. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката

10. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.

11. В случай на направено предварително плащане, и отказ на клиента да получи поръчката в срок от 7 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от клиента начин, като разходите по плащането са за сметка на клиента.

12. Поради неспазване на установен от потребителя ден и час за доставка и клиентът откаже да получи пратката си, а плащането е направено предварително, Мястото ООД се задължава да изплати стойността на продуктите със заплатената такса за доставка.

13. Клиентът има право да откаже поръчка по всяко време.

14. При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на Мястото ООД. При сгрешен или липсващ продукт клиентът не заплаща допълнително такса за доставка

15. При определени промоции клиентът може да получи правото за безплатна доставка за поръчки, по-малки от 59 лв.

16. Можете да върнете закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при нас.

 

 

Декларация за поверителност

В настоящата декларация за поверителност се съдържа информация относно как събираме, съхраняваме и използваме Вашите лични данни, което може да бъде определено като обработка на лични данни.

Кои сме ние?

Уеб сайтът www.zlatnaribka.com е собственост на „Мястото” ООД. Дружеството осъществява дейност , свързана с електронна търговия на стоки, като предлага стоки и в своите магазини, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта. Предприятието е официален предствител на професионални марки за коса и лице.

Кои данни са лични?

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), лични данни могат да бъдат категоризирани като обикновени и специални или т. н. „чувствителни” лични данни.

Обикновени лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 Специалните лични данни разкриват раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Мястото” ООД не обработва такава информация за Вас.

 

Защо събираме и съхраняваме Вашите лични данни?

 

„Мястото” ООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

По-долу са изброени видовете лични данни, които „Мястото” ООД събира чрез уебсайта www.zlatnaribka.com .

 

Когато създавате акаунт при нас, www.zlatnaribka.com използва Вашите лични данни, за да Ви предоставим услуги в съответствие с профил „Регистриране”.  Конкретните лични данни, които събираме, за да бъде осъществена регистрация, са: име, фамилия, град, адрес, регион, емейл адрес, телефон. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е  за целите на регистрацията.

При извършване на покупка като „Гост” на нашия уебсайт, без да се регистрирате като потребител, ние събираме следните Ваши лични данни: Име, Фамилия, град, адрес, телефон за връзка. Тези лични данни са ни необходими само за целите на поръчката.

Когато предпочетете да направите поръчка „по телефона”, ние събираме следните лични данни от Вас: Име, телефон, адрес за доставка. Изброените лични данни се използват само за осъществяване на поръчката чрез извършване на доставка.

„Мястото” ООД няма да използва Вашите лични данни за цели, различни от тези, посочени по-горе.  За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения „Мястото” ООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

 

Как използвате моите лични данни?

 

„Мястото” ООД използва събираните данни за управление на нашата дейност и предоставяне на предлаганите от нас продукти. Може също да използваме данните за комуникация с Вас – например да Ви информираме относно Вашата поръчка. Обработваме Вашите лични данни и във връзка с бисквитките, използвани на сайта. Повече за бисквитките, можете да научите в „Политика за бисквитките”.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

„Мястото” ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

„Мястото” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрациията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

 Гарантираме Ви, че ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Ние сме длъжни по Ваше искане да Ви предостави информация относно конкретните лични данни, които събираме начинът по който ги събираме и обработваме.

· В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

· Данни за контакт с „Мястото” ООД в качеството си на собственик на уебсайта www.zlatnaribka.com ;

· Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните 

· Целите на обработването;

· Правното основание за обработката;

· Съответните категории лични данни, които се обработват;

· Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

· Ако обработката се основава на законните интереси на “Мястото” ООД или на трета страна, информация за тези интереси.

· Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

· Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

· Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

· Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

· Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

· Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

· Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика за тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как мога да получа достъп до моите лични данни, които обработвате?

За да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, следва да отправите искане до „Мястото“ ООД чрез  „Форма за искане от субекта на данни“, която можете да намерите на посочените контактни данни на „Мястото” ООД. Искането се подава лично от субекта на данни. 

Как мога да се възползвам от правото си да „бъда забравен” ?

За да се възползвате от правото си личните Ви данни да бъдат изтрити, следва да натиснете бутона „искам личните ми данни да бъдат изтрити”.  След натискане на съответния бутон, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани.

Моля да имате предвид, че ако сте направили покупка през нашия уеб сайт www.zlatnaribka.com през последните  3 /три/ години, личните ви данни, свързани с направената поръчка, няма да бъдат изтрити, тъй като се съхраняват въз основа на легитимния интерес на Администратра за целите на евентуални претенции от Ваша страна, свързани с направените поръчки.

 

КОНТАКТИ:

 

Администратор на данни: „Мястото” ООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. Ангел Кънчев № 11

Телефон: 0878940031

Ел. поща: info@zlatnaribka.com

Интернет страница: www.zlatnaribka.com

 

Длъжностно лице по защита на данните:

Живко Павлов

Телефон: 02 492 0 112

Ел. Поща: dpo@gdp.bg

Интернет страница: www.bgdpo.com

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

Ние от www.zlatnaribka.com се ангажираме да предоставяме качествени услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласуваш. 

В тази секция ще се запознаеш с бисквитките, които се използват в Сайта и/или на мобилните ти устройства, за да можеш да ги управляваш.

 

  1. Какво е „бисквитка”?

 

„Бисквитката” е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на компютъра ти и мобилното ти устройство, когато посещаваш даден уебсайт. Бисквитките ти позволяват да запаметиш  действията си ( пр.  потребителско име, език, размер на шрифта и др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждаш всеки път като посещаваш сайта или когато преминаваш от една страница към друга. Те също могат да запазят определена информация, свързана с предпочитанията ти. 

  1. Как www.zlatnaribka.com използва бисквитки?

 

Екипът на www.zlatnaribka.com  спазва европейското законодателство и добрите практики при използването на бисквитки. Нашият уебсайт е обновен изцяло в съответствие с  Насоките на Европейската комисия, свързани с политиката за сигурност и защита на личните данни, както и с Директива (ЕО) 2002/58 за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, и с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. 

 

  1. Какви бисквитки използваме?

 

По-долу са описани различните бисквитки, които могат да бъдат използвани на Сайта. 

 

Строго необходими /основни/ бисквитки. Основните бисквитки са необходими за функционирането на Сайта. Те ти позволяват да влезеш в сайта, управляваш навигацията в него, както и да го ползваш като цяло. Без тях исканите от потребителя услуги стават недостъпни. Тези бисквитки са сесийни, т.е съхраняват се за времето, в което си в Сайта. Управляват се от настройките на браузъра.

 

Бисквитки, свързани с твоите предпочитания. Това са бисквити, които се използват за запазване на настройките ти в www.zlatnaribka.com . Те ти дават възможност да скриеш информационни кутии, с които си се запознал, да избереш десктоп или мобилна версия, да запазиш предпочитан език на Сайта. Чрез тях не се налага всеки път, в който използваш уеб страницата ни да правиш настройки на предпочитанията си. Съхраняват се за срок до 6 /шест/ месеца от последното ти влизане в Сайта. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти. 

 

Бисквитки, свързани с дейността ти в Сайта. Чрез тези бисквитки се наблюдава използвания интернет браузър, броя посещения, средно прекараното време в сайта и разгледаните страници. Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашия сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Не обработваме данните ти повече, нито ги предаваме на трети страни. Тези бисквитки са т.н сесийни. Съхраняват се за времето, през което си в Сайта. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти. 

 

Бисквитки, свързани с маркетинга. Тези бисквитки могат да провеждат маркетингов анализ, да предоставят целеви реклами, да оценят ефективността на кампании, промоции и др. Съхраняват се за период до 6 /шест/ месеца от последното ти влизане в Сайта. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти.

 

Проследяващи бисквитки за Фейсбук. Тези бисквитки проследяват членовете на Фейсбук с цел проучване на пазара и разработване на продукти. Могат да се управляват от настройките на браузъра ти. Съхраняват се за период до 6 /шест/ месеца от последното ти влизане в Сайта. Можеш да ги управляваш чрез настройките на браузъра си.

 

  1. Кой има контрол и достъп до бисквитките?

На страниците на www.zlatnaribka.com може да има както услуги, предоставяни от Сайта, така и услуги, предоставяни от други уебсайтове /пр. фейсбук/. Контрол и достъп до бисквитките, използвани от услугите на www.zlatnaribka.com  има самия сайт. По отношение на бисквитките, използвани от услуги на други уебсайтове, информация следва да получиш на сайта на съответната трета страна. 

 

  1. Как да управляваш информацията, която събираме?

Можеш да контролираш и/или изтриеш бисквитките, когато пожелаеш. Бисквитките, свързани с твоите предпочитания, дейността ти, както и маркетинговите бисквитки можеш да управляваш по няколко начина. Първо, когато влезеш в уебсайта, се зарежда банер с няколко опции за бисквитки, като ти можеш да избереш кои да използваш като маркираш с тикче (отметка) в празното квадратно поле на всяка от тях.  Вторият начин за управление на бисквиткитките обхваща всички видове бисквитки. Той се състои в настройките на браузъра ти. Можеш да конфигурираш браузъра си така, че да показва, когато сме задали „бисквитки” в него. Също, можеш да го настроиш така, че да блокира бисквитките от конкретен домейн или от всички домейни.

Когато управляваш бисквитките, които се съдържат в услугите на www.zlatnaribka.com, не забравяй, че услугите ни разчитат на бисквитките, за да могат да функционират правилно.  

www.zlatnaribka.com няма да използва бисквитките за никакви други цели цели, освен за описаните по – горе. 

За повече информация относно бисквитките виж на www.aboutcookies.org