Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

WWW.ZLATNARIBKA.COM

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящият документ урежда отношенията между „Мястото“ ООД, ЕИК 160130622  и ползвателите  на уебсайта www.zlatnaribka.com , като съдържа регулация на условията за използване на уебсайта и  отношенията относно сключване на договори за покупко-продажба с Ползватели/Клиенти/Потребители на електронния магазин.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. „Мястото“ ООД, ЕИК 160130622, собственик на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.zlatnaribka.com,  е дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, ул. „Ангел Кънчев“ № 11, Email: info@zlatnaribka.com, тел: 0876 500 555.

2.1.  Надзорни органи:

2.1.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 тел.: (02) 91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

2.1.2.  Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 933 05 65 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

2.3.      Регистрация   по   Закона   за   данък   върху   добавената   стойност   

№ BG160130622

III.  ДЕФИНИЦИИ

 1. Определения, използвани в настоящите общи условия:
  1. "Потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
  2. "Търговец" е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка.
  3. "Доставчик" е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
  4. "Стока" е движима материална вещ.
  5. "Услуга" е всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
  6. „Клиент“ е всяко физическо лице, юридическо лице, или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на електронния магазин www.zlatnaribka.com и което е заявило приемане на оферта за сключване на договор за покупко-продажба.
  7. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния клиент през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща .  
  8. "Услуги" са всички действия, осъществявани от Мястото ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
  9. „Електронен магазин” – настоящият уебсайт www.zlatnaribka.com , който предлага чрез електронна търговия козметични и други продукти и услуги.

IV. ОБВЪРЗВАЩА СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Общите условия на www.zlatnaribka.com обвързват всички Клиенти/Купувачи и потребители на Платформата.

4.1.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте  се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2.   “Мястото” ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайтът функционира и условията за ползването му, или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/ Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Купувача и Продавача.

 1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
 2. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ние не носим отговорност за общите условия на уебсайтове, които не администрираме, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

Чл. 5.  Уебсайтът www.zlatnaribka.com, представлява платформа, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното: 5.1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

5.2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

5.3.      Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5.4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;

 5.5. Да получават информация за промоции, новини и нови продукти, предлагани от

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, посредством абониране за електронен бюлетин;

5.6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 5.7. Да бъдат уведомявани за правата си, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

VI. МЕТОДИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 6.  Пазаруването чрез електронния магазин се извършва по един от следните начини:

6.1. Регистрация чрез създаване на профил в www.zlatnaribka.com.  

6.1.1. С попълване на данните си и натискане на бутона "Завърши" или друго подобно ясно изявление на воля, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва. 

6.1.2. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. 

6.1.3. Получателят потвърждава регистрацията и чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя.

6.1.4. При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.1.5. При пазаруване чрез създаване на профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.2. Използване на профил в уеб социални мрежи или други мрежи.

6.2.1. Вместо регистрация в www.zlatnaribka.com ,  ползвателят може да използва свой профил в GOOGLE или FACEBOOK. В този случай, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. 

6.2.2. Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа, които тези мрежи предоставят на Доставчика. 

6.2.3. Какви данни ще бъдат предоставени на Доставчика от съответната социална или друга мрежа зависи от техните собствени правила и политики.

6.2.4. При пазаруване посредством профил в уеб социални или други мрежи, информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка.

6.3. Пазаруване без регистрация може да бъде осъществено по един от следните начини:

6.3.1. Посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и пазаруване като гост, като в този случай при всяка поръка освен избраните продукти, Ползвателят, следва да въведе своите имена, телефон за връзка, email и адрес за доставка. При покупка без регистрация се изисква приемане на настоящите Условия при всяка поръчка.

6.3.2. Поръчка, направена на посочените в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН телефони. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж.

6.3.3. Пазаруване във физическите магазини, собственост на „Мястото“ ООД. В тази хипотеза клиентът може да извърши покупка на място в търговските ни обекти, посочени на началната страница на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Данни за клиента се изискват единствено при необходимост от фактуриране на закупената стока съгласно националното ни законодателство.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ  ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

Чл. 7. При сключване на договор за покупко-продажба посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:

7.1. Договорът се сключва на български език.

7.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя включва настоящите общи условия, достъпни на адрес www.zlatnaribka.com/obshti-uslovia-na-polzvane .

7.3. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията, пазаруване като гост или чрез GOOGLE или FACEBOOK акаунт, или данните, предоставени при поръчка по телефон.

7.4. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 8. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

Чл. 9. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 10. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

11.1. Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

11.2. Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или чрез FACEBOOK, или GOOGLE профил.

11.3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

11.4. Предоставяне на необходимите данни при покупка на стока без регистрация или директно по телефон;

11.5. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

11.6. Избор на способ и момент за плащане на цената.

11.7. Потвърждение на поръчката;

Чл. 12. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

12.1. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

12.2. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

12.3. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

12.4. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл.13. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

13.1. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 14. Успешно регистрираният Ползвател, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин zlatnaribka.com , или чрез FACEBOOK или GOOGLE акаунт получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

Чл. 15. Ползвателят има право:

15.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин zlatnaribka.com по реда и условията, посочени в него.

15.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.

15.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

Чл. 16. Ползвателят е длъжен:

16.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на заявяване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.

16.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.

16.3. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от „Мястото“ ООД продукти и услуги.

16.4. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

16.5. Да уведомява незабавно „Мястото“ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.

16.6. Да не извършва злоумишлени действия.

Чл. 17. Електронният магазин zlatnaribka.com има право:

17.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.

17.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай zlatnaribka.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.

17.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. 

17.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на електронния магазин zlatnaribka.com. Те остават собственост на „Мястото“ ООД и в този смисъл фирмата не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.

17.5. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен www.zlatnaribka.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Мястото“ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;

17.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

Чл. 18. Електронният магазин zlatnaribka.com:

18.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

18.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.

18.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин zlatnaribka.com. Ако в резултат на ползване на електронния магазин zlatnaribka.com, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

18.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

18.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин zlatnaribka.com.

18.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 19. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на електронния магазин www.zlatnaribka.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за „Мястото“ ООД.

IX. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 17. Правилата на раздел VII от настоящите общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупкопродажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Чл. 18. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

18.1. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в български левове.

18.2. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

18.3. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

18.4. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

18.5. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

18.6. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащисе в нея стоки.

18.7. Продаваните стоки са собственост на Мястото ООД.

18.8. Потребителят вижда в сайта zlatnaribka.com единствено продуктите, които са налични към момента. Ако се случи Потребител да направи поръчка за продукт, който не е наличен той бива веднага уведомяван по телефона.

18.9. При използване на предоставените средства за комуникация с „Мястото“ ООД няма никаква начислена допълнителна стойност.

18.9.1 Доставчикът предоставя възможност на Потребителя да оставя коментар за всяка една от стоките в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

18.9.1.1. За публикуване на коментар не е необходимо Потребителят да има регистрация, нито да е закупил продукт от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Доставчикът не гарантира, че публикуваните отзиви за продукт са на потребители, които действително са използвали или закупили съответния продукт.

18.9.1.2. При оставяне на коментар, Потребителят трябва да даде оценка от 1 /едно/ до 5 /пет/. Коментари с оценка от 1/едно/ до 3/три/, както и негативни коментари, които са с оценка 4/четири/ и 5/пет/ няма да бъдат публикувани на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като при налична информация за връзка с Потребителя, Доставчикът се задължава да се свърже с него, за да получи допълнителна информация относно естеството на отрицателното мнение спрямо съответния продукт.

18.9.1.3. Доставчикът гарантира, че на уебсайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не се публикуват спонсорирани коментари, нито каквито и да е други коментари, повлияни от договорни отношения с различен от Доставчика търговец.

18.9.1.4. При оставяне на коментар от Потребител, който съдържа обидни и/или нецензурни думи няма да бъде допускан този коментар на уебсайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 19. Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 20. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 21. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

Чл. 22. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
  1. В случай, че потребителят упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за товаДоставчика. 
  2. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 22.

Чл. 23.  Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

 1. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 2. В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 24.  Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 49 от Закона за защита на потребителите.

X. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 25. Доставката на продукти с обща стойност над 79 лв. е за сметка на zlatnaribka.com.

Чл. 26. Цената за доставка на поръчки под 79 лв. е 3.90 лв с куриерски фирми Спиди и Еконт, независимо от броя на поръчаните продукти. Безплатна доставка до АПС с BOX NOW. Стандартно се използва услуга експресна доставка за следващия работен ден. Експресна доставка се извършва за населени места, описани в сайта на куриерската фирма „Спиди” на адрес www.speedy.bg

26.1. Доставки се извършват само на територията на България и само след потвърждение от страна на потребителя. Представител на електронния магазин zlatnaribka.com се свързва по телефона с потребителя за потвърждение на поръчката и уточняване на деня и часа за доставка в работно време. 

26.2. Доставка до адрес се извършва с куриер  от понеделник до петък между 9.00 и 17 часа. Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.

26.3. Срокът за доставка е от 1 (един) до 3 (три) работни дни от датата на изпращане на доставката. „Мястото“ ООД не носи отговорност за забавена пратка, причинена от куриерската фирма. В периода на мащабни кампании като “Black Friday” и “Easter Sale", е възможно да има забавяне в изпращането на поръчката до 10 работни дни от нейното постъпване.

26.4. Поръчки, направени след 16.00 ч. в работни дни, се обработват на следващия работен ден. Всички заявки от събота и неделя се обработват в понеделник.

26.5. Потребителят е длъжен да провери дали съдържанието на пратката съответства на неговата поръчка, преди да заплати цената. Със заплащането на цената на поръчката и доставката и полагането на подписа от потребителя върху документите за доставка последният дава своето съгласие с вида и съдържанието на доставката.

26.6. Поръчката се получава единствено от лицето, направило поръчката

26.7. Ако стоката не бъде доставена поради различни причини при доставка на куриер, същият е задължен да посети обекта втори път в рамките на работния ден или на следващия работен ден. Повторното посещение се извършва след установен контакт по телефона между куриера и лицето, поръчител на стоката. Повторното посещение не се заплаща от клиентът.

26.8. В случай на направено предварително плащане, и отказ на Ползвателя да получи поръчката в срок от 7 дни се възстановява стойността на продуктите по посочен от Ползвателя начин, като разходите по плащането са за сметка на Ползвателя.

26.9. Поради неспазване на установен от Потребителя ден и час за доставка и Ползвателя откаже да получи пратката си, а плащането е направено предварително, “Мястото” ООД се задължава да изплати стойността на продуктите със заплатената такса за доставка.

26.10. Ползвателят има право да откаже поръчка по всяко време.

26.11. При сгрешен или липсващ продукт такъв се изпраща на същия или следващия работен ден. Сгрешен продукт се заменя за сметка на „Мястото“ ООД. При сгрешен или липсващ продукт Ползвателят не заплаща допълнително такса за доставка

26.12.  При определени промоции Ползвателят може да получи правото за безплатна доставка за поръчки, по-малки от 59 лв.

26.13. Ползвателят може да върне закупен продукт в 14-дневен срок от датата на закупуване с приложена касова бележка. Условието за връщане е продуктът да не е използван, в ненарушена опаковка и с етикети на производителя и вносителя. Транспортните разходи са за сметка на Ползвателя. Парите се възстановяват в 3-дневен срок от датата на получаване на продукта обратно при „Мястото“ ООД. Правото на връщане или замяна не се прилага за продукти или уреди, свързани с личната хигиена, съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП. Изключение правят дефектни продукти или уреди.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 28. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29.  Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679).

29.1. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията/заявка на поръчката.

29.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Декларация за поверителност на личните данни, достъпна на адрес www.zlatnaribka.com/politika-na-poveritelnost .

29.3. С използването на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Ползвателят приема, че Доставчика може да използва тези данни в съответствие с Декларация за поверителност на личните данни.

29.4. Идентифициране на Ползвателя и неговите действия при ползването на електронния магазин zlatnaribka.com става чрез неговия IP адрес.

Чл. 30. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, Доставчикът е осигурил процедура за възстановяване.

Чл. 31. Информация за трети страни и партньори на сайта:

 

31.1.  За да функционира правилно нашият уеб сайт и за да повишаваме качеството на обслужване и предлагани продукти, ние използваме следните програмни решения, които биха могли да получа достъп до вашия IP адрес и да анализират вашето поведение при престоя в нашата уеб страница: Quick Checkout, DiscountOnNextPurchase 2.2.4, Mailchimp Integration Pro, Google Analytics, Google AdWords, Mailchimp, Criteo, Viber, Allterco, Facebook, Instagram, Messenger - Facebook.

31.2.  Електронният магазин zlatnaribka.com както и повечето сайтове автоматично събират информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 32. В съдържанието на електронния магазин Zlatnaribka.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Мястото“ ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин zlatnaribka.com единствено за персонална употреба.

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.33. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика при условията на чл. 4. 2 от настоящите условия.

33.1. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя ако последният не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Чл. 34. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.zlatnaribka.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 35. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

XVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. При възникване на спор относно онлайн покупка, клиентът/потребителят има право да отнесе спора за разглеждане директно към търговеца „Мястото“ ООД, чрез негов сътрудник на посочените в настоящите Общи условия телефони, e-mail и адрес за кореспонденция. В случай на непостигане на съгласие между страните и нерешаване на спора по този начин, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния орган за алтернативно разрешаване на спорове /АРС/, като в този случай търговецът предоставя на потребителя на хартиен или друг траен носител информация относно адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС, като посочва дали ще ги използва.

На основание чл. 181н, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗП и одобрен от министъра на икономиката Сп

исък на органите за алтернативно разрешаване на потребителски спорове,органът за алтернативно разрешаване на спора, в чийто обхват на дейност попада настоящият магазин за електронна търговия и към който е поет ангажимент за участие от търговеца, е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, тел. 02/9330 517, интернет страница: www.kzp.bg, e-mail: adr.sofia@kzp.bg.

За онлайн решаване на спорове може да използвате електронната платформа за онлайн решаване на спорове /платформа за ОРС/, посредством следната електронна връзка: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 26.02.2019 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация:

Уеб сайтът www.zlatnaribka.com е собственост на „Мястото” ООД. Дружеството осъществява дейност , свързана с електронна търговия на стоки, като предлага стоки и в своите магазини, данни за които можете да намерите на основната страница на уеб сайта. Ние сме официален представител на професионални марки за коса и лице.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 ЕО, ние се ангажираме да Ви информираме как събираме и използваме Вашите лични данни чрез нашия уебсайт.

 

Видове лични данни, които съхраняваме:

„Мястото” ООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

В таблицата по-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

Лични данни при регистрация: 

 

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Адрес;
 • В случай че за създаване на акаунт се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, ние имаме нужда от достъп до данните, необходими за Вашето идентифициране в съответната социална или друга мрежа, а именно имена и електронен адрес (email).

 

За какво ги събираме:

 • За да ви дадем възможност да създадете профил в нашия уебсайт;
 • За да управляваме профила създаден от вас;
 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

 

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Договор: изпълнение на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.
 • Съгласие: При регистрация ние ще ви помолим за Вашето съгласие. За комуникация с Вас относно рекламни и маркетингови цели „Мястото” ООД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

 

Извършване на покупка като „Гост” или по телефон:

 

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Телефон;
 • Адрес;

 

За какво ги събираме:

 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

 

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Договор: изпълнение на договор за покупко-продажба, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключване на договор.

 

Лог файлове:

 

Какви данни събираме:

 •  IP адрес;
 • Използван уеб браузър;
 • Време на посещение на нашия уебсайт;
 • Посетени страници.

 

За какво ги събираме:

 • За да поддържаме нашия уебсайт;
 • За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
 • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления.

 

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели.

 

Лични данни при оставяне на коментар:        

 

Какви данни събираме:

 • Име;
 • Всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична информация.

 

За какво ги събираме:

 • За да ви предоставим възможност да изразите мнението си;
 • За да отговорим на потенциални въпроси, които имате.

 

 

Каква е законната основа за използване на тези данни:

 • Съгласие: при публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.

 

 

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като направите регистрация в нашия уебсайт, направите поръчка по телефон или оставите коментар; или
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

 

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

 

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

 

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които се се съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

 

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхраняване до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти.

 

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в нашия уебсайт, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за не актуални.

 

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласието по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

Вие можете да упражните правата си по един  от следните начини:

 • лично, чрез подаване на писмено заявление по образец, който също може да Ви бъде предоставен на място в търговските обекти на „Мястото“ ООД;
 • по електронен път, на имейла на „Мястото“ ООД (info@zlatnaribka.com) чрез подаване на заявление по образец. В този случай заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано  удостоверение  на електронен подпис за физическо лице.
 • по електронен път, в случай че сте регистриран потребител на нашия уебсайт, чрез натискане на връзката „GDPR инструменти“ в най-долната част на всяка страница или на адрес: https://www.zlatnaribka.com/gdpr.

 

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България - Комисия за защита на личните данни. За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg

Промени в настоящата Декларация за поверителност

Всички изменения и допълнения в настоящата Декларация за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: https://www.zlatnaribka.com/.

 

 

За връзка с нас:

Адрес: гр. Пловдив, ул. Ангел Кънчев № 11

Телефон: 087 8 94 00 31

Ел. поща: info@zlatnaribka.com

За връзка с Длъжностното лице по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Телефон: 02 492 01 12

Ел. поща: dpo@gdp.bg

Интернет страница: www.gdpr-bg.eu

 

За връзка с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Настоящата декларация е актуализирана на 23.08.2019 г.

 

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 

Ние от www.zlatnaribka.com се ангажираме да предоставяме качествени услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласуваш. 

В тази секция ще се запознаеш с бисквитките, които се използват в Сайта и/или на мобилните ти устройства, за да можеш да ги управляваш.

 

 1. Какво е „бисквитка”?

„Бисквитката” е текстов файл, съдържащ букви и цифри, който се съхранява на компютъра ти и мобилното ти устройство, когато посещаваш даден уебсайт. Бисквитките ти позволяват да запаметиш  действията си ( пр.  потребителско име, език, размер на шрифта и др.) за определено време и така не се налага да ги въвеждаш всеки път като посещаваш сайта или когато преминаваш от една страница към друга. Те също могат да запазят определена информация, свързана с предпочитанията ти. 

 

 1. Как www.zlatnaribka.com използва бисквитки?

Екипът на www.zlatnaribka.com  спазва европейското законодателство и добрите практики при използването на бисквитки. Нашият уебсайт е обновен изцяло в съответствие с  Насоките на Европейската комисия, свързани с политиката за сигурност и защита на личните данни, както и с Директива (ЕО) 2002/58 за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, и с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. 

 

 1. Какви бисквитки използваме?

По-долу са описани различните бисквитки, които могат да бъдат използвани на Сайта. 

 

Строго необходими /основни/ бисквитки. Основните бисквитки са необходими за функционирането на Сайта. Те ти позволяват да влезеш в сайта, управляваш навигацията в него, както и да го ползваш като цяло. Без тях исканите от потребителя услуги стават недостъпни.

 

Бисквитки, свързани с твоите предпочитания. Това са бисквити, които се използват за запазване на настройките ти в www.zlatnaribka.com. Те ти дават възможност да скриеш информационни кутии, с които си се запознал, да избереш десктоп или мобилна версия, да запазиш предпочитан език на Сайта. Чрез тях не се налага всеки път, в който използваш уеб страницата ни да правиш настройки на предпочитанията си. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти. 

 

Бисквитки, свързани с дейността ти в Сайта /статистика/. Чрез тези бисквитки се наблюдава използвания интернет браузър, броя посещения, средно прекараното време в сайта и разгледаните страници. Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашия сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти. 

 

Бисквитки, свързани с маркетинга. Тези бисквитки могат да провеждат маркетингов анализ, да предоставят целеви реклами, да оценят ефективността на кампании, промоции и др. Можеш да ги управляваш чрез банера, който излиза на уеб страницата при зареждането й, или чрез настройките на браузъра ти.

 

Проследяващи бисквитки за Фейсбук. Тези бисквитки проследяват членовете на Фейсбук с цел проучване на пазара и разработване на продукти. Могат да се управляват от настройките на браузъра ти. Можеш да ги управляваш чрез настройките на браузъра си.

 

 1. Кой има контрол и достъп до бисквитките?

На страниците на www.zlatnaribka.com може да има както услуги, предоставяни от Сайта, така и услуги, предоставяни от други уебсайтове /пр. фейсбук/. Контрол и достъп до бисквитките, използвани от услугите на www.zlatnaribka.com  има самия сайт. По отношение на бисквитките, използвани от услуги на други уебсайтове, информация следва да получиш на сайта на съответната трета страна. 

 

 1. Как да управляваш информацията, която събираме?

Можеш да контролираш и/или изтриеш бисквитките, когато пожелаеш. Бисквитките, свързани с твоите предпочитания, дейността ти, както и маркетинговите бисквитки можеш да управляваш по няколко начина. Първо, когато влезеш в уебсайта, се зарежда банер с няколко опции за бисквитки, като ти можеш да избереш кои да използваш като маркираш с тикче (отметка) в празното квадратно поле на всяка от тях.  Вторият начин за управление на бисквитките обхваща всички видове бисквитки. Той се състои в настройките на браузъра ти. Можеш да конфигурираш браузъра си така, че да показва, когато сме задали „бисквитки” в него. Също, можеш да го настроиш така, че да блокира бисквитките от конкретен домейн или от всички домейни.

Когато управляваш бисквитките, които се съдържат в услугите на www.zlatnaribka.com, не забравяй, че услугите ни разчитат на бисквитките, за да могат да функционират правилно.  

www.zlatnaribka.com няма да използва бисквитките за никакви други цели, освен за описаните в тази политика. 

За повече информация относно бисквитките виж на www.aboutcookies.org

 

 

Таблица на наличните „бисквитки“ на

www.zlatnaribka.com

 

 

Местоположение на сървъра: САЩ

 

Категория: Необходими (2)

Наименование на бисквитката: language

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Запазва предпочитания от потребителя език на уебсайта

Източник:zlatnaribka.com

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане: 29 дни

Наименование на бисквитката: PHPSESSID

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Запазва състоянието на сесията на потребителите между заявките за страници

Източник:zlatnaribka.com

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 ден

Категория: Предпочитания (1)

Наименование на бисквитката: _AVESTA_ENVIRONMENT

Доставчик:mc.us5.list-manage.com

Цел:„Бисквитката“ се задава, когато потребителят се абонира за имейл услуга от MailChimp

Източник:https://mc.us5.list-manage.com/subscribe/form-settings?u=f768c1b78054bdd9328cc0fd8id=39991b5730u=f768c1b78054bdd93 28cc0fd8id = 39991b5730c = dojo_request_script_callbacks.dojo_request_script0

чрез https://chimpstatic.com/mcjs-connected/js/users/f768c1b78054bdd9328cc0fd8/a48be2e7fc5e654c398406a52.js

Данните се изпращат до:Обединено кралство

Изтичане:Сесия

Категория: Статистика (4)

Наименование на бисквитката: _ga

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва уебсайта

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане: 2 години

Наименование на бисквитката: _gat

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Използва се от Google Анализ за ограничаване на заявките

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до: САЩ

Изтичане:1 ден

Наименование на бисквитката: _gid

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва уебсайта

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане: 1 ден

Наименование на бисквитката: collect

Доставчик:google-analytics.com

Цел:Използва се за изпращане на данни до Google Анализ за устройството и поведението на посетителя

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:Сесия

Категория: Маркетинг (14)

Наименование на бисквитката: _fbp

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Използва се от Facebook, за да достави поредица от рекламни продукти за офериране в реално време от страна на рекламодателите

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 ден

Наименование на бисквитката: С

Доставчик:bidswitch.net

Цел:Регулира синхронизирането на идентификацията на потребителите и обмена на потребителски данни между различните рекламни услуги

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aphogee

Данните се изпращат до:Обединено кралство

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: cto_lwid

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Събира данни за поведението на посетителите от няколко уебсайта, за да представи по-подходяща реклама - Това също така позволява на уебсайта да ограничи броя пъти, в които на посетителят се показва една и съща реклама

Източник:https://www.zlatnaribka.com/

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:13 месеца

Наименование на бисквитката: FR

Доставчик:facebook.com

Цел:Използва се от Facebook, за да достави поредица от рекламни продукти за офериране в реално време от страна на рекламодателите

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:3 месеца

Наименование на бисквитката: IDE

Доставчик:doubleclick.net

Цел:Използва се от GoogleDoubleClick за регистриране и отчитане на действията на потребителя на уебсайта след преглед или кликванена рекламите на рекламодателя с цел измерване на ефикасността на дадена реклама и представяне на насочени реклами на потребителя

Източник:https://www.zlatnaribka.com/zlatna%20ribka%20mall%20plovdiv

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: pagead/1p-conversion/#

Доставчик:google.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:Сесия

Наименование на бисквитката: t_gid

Доставчик:taboola.com

Цел:Тази „бисквитка“ възлага конкретен идентификационен номер на посетител, когато посетителят взаимодейства с реклами или съдържание от уебсайта - тя позволява на уебсайта да насочва посетителя към подобни реклами или съдържание

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aglique

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: taboola_usg

Доставчик:taboola.com

Цел:Тази "бисквитка" се използва за събиране на информация за посетител. Тази информация ще стане идентификационен низ с информация за конкретен посетител - Идентификационните низове за идентификация могат да се използват за насочване към групи с подобни предпочитания или могат да бъдат използвани от трети лица, домейни или рекламни борси

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aglique

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: taboola_vmp

Доставчик:taboola.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aglique

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: test_cookie

Доставчик:doubleclick.net

Цел:Използва се за проверка дали браузърът на потребителя поддържа „бисквитки“

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 ден

Наименование на бисквитката: TR

Доставчик:facebook.com

Цел:Използва се от Facebook, за да достави поредица от рекламни продукти за офериране в реално време от страна на рекламодателите

Източник:h ttp s://w w w .faceb o o k.co m/tr/?id = 1085216064822813ev= PageView d l= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .zlatnarib ka.co m%2Fzlatn a%2520rib ka%2520mall%2520p lovdivrl= h ttp s%3A%2F%2Fw w w .zlatnarib ka.co m%2Fif= falsets= 1542879402182sw = 1024sh = 768v= 2.8.33r= stableec= 0o = 286fb p = fb .1.1542879402180.221361978it= 1542879401167co o = falseчрез https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:Сесия

Наименование на бисквитката: tuuid

Доставчик:bidswitch.net

Цел:регистрира дали потребителят е дал съгласието си за използването на "бисквитки"

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aphogee

Данните се изпращат до:Обединено кралство

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: tuuid_lu

Доставчик:bidswitch.net

Цел:Съдържа уникален идентификационен номер на посетителя, който позволява на Bidswitch.com да проследява посетителя в няколко уебсайта. Това позволява на Bidswitch да оптимизира рекламното значение и да гарантира, че посетителят не вижда същите реклами няколко пъти

Източник:https://www.zlatnaribka.com/aphogee

Данните се изпращат до:Обединено кралство

Изтичане:1 година

Наименование на бисквитката: UID

Доставчик:criteo.com

Цел:Събира данни, свързани с посещенията на потребителя на уебсайта, като например броя посещения, средно времето, прекарано на уебсайта и какви страници са заредени, с цел показване на насочени реклами

Източник:https://www.zlatnaribka.com/

Данните се изпращат до:Франция

Изтичане:1 година

Категория: Други (4)

Наименование на бисквитката: criteo_write_test

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.zlatnaribka.com/

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 ден

Наименование на бисквитката: cto_tld_test

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.zlatnaribka.com/

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:1 ден

Наименование на бисквитката: currency

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.zlatnaribka.com/

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане:29 дни

Наименование на бисквитката: wh-widget-cookie

Доставчик:zlatnaribka.com

Цел:Предстояща

Източник:https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-KWGL6CK

Данните се изпращат до:САЩ

Изтичане: 1 ден

 

 

 

Изменение: 01/08.01.2019г.